MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

PRAJÑA PARAMITA HRIDAYA SUTRA*

EL COR DEL GRAN SUTRA DE LA SAVIESA SUPREMA

El bodhisattva Avalokiteśvara1, amb la pràctica profunda de la saviesa que permet anar més enllà comprèn que fins i tot els cinc agregats2 no són altra cosa que buidor3, i s’alleugereix així de tot sofriment4 i infortuni.

Escolta, Śariputra! La forma és buidor i la buidor és forma. La forma no és diferent de la buidor. La buidor no és diferent de la forma. La forma és exactament la buidor i la buidor és exactament la forma. Aleshores cos, sensació, percepció, formacions mentals i consciència també ho són.

Escolta, Śariputra! Aleshores tots els fenòmens(6) són buidor i no tenen cap característica intrínsica: no apareixen ni desapareixen, no són purs tampoc impurs, no els hi manca res tampoc són complets.

Doncs, enmig de la buidor, no hi ha cos, sensació, percepció, formacions mentals ni consciència; ni ull, orella, nas, llengua, cos i ment. No hi ha color, so, olor, sabor, tacte ni objecte mental. No hi ha cap domini7visual, etcètera, fins arribar8 a  cap domini mental de la consciència. No hi ha ignorància ni cap final de la ignorància, etcètera, fins arribar a no hi ha vellesa ni mort, ni cap superació de la vellesa ni de la mort9. No hi ha sofriment, ni causa, ni cessació, ni la via que supera el sofriment10. No hi ha res a conèixer11, ni res a obtenir perquè no hi ha res que s’hagi  no obtingut.

Els bodhisattva, vivint des d’aquesta saviesa que permet anar més enllà, res enfosqueix el seu esperit. Com no hi ha obstacles ni dubtes, doncs, no tenen por. Lluny de tot aferrament i il·lusió finalment assoleixen el Nirvana12.

Tots els buddha dels tres mons, del passat, del present i del futur es sostenen en la saviesa que permet anar més enllà, assoleixen així el suprem, complet i perfecte Despertar. Doncs hem de comprendre que la saviesa que permet anar més enllà és el gran mantra miraculós, el gran mantra lluminós, el mantra suprem, el mantra incomparable què allibera de tot sofriment i, és veritat perquè no hi ha error. Per això invoquem el mantra que sorgeix de la saviesa que permet anar més enllà. Invoquem el mantra de la següent manera

gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha13.

( anem, anem, anem més enllà, totalment més enllà, arrelats en el Despertar i que així sigui!)

El Cor del Sutra de la Saviesa

* Títol en sànscrit; prajña correspòn al sino-japonès hannya que es tradueix com “saviesa”.

Glossari:

1 Avalokiteshvara: un nom sànscrit compost per “avalokita”, observat, i “Ixvara”, Senyor Totpoderós, un dels noms de Shiva, el deu destructor de la Tríada Hindú (Brahma, Vishnu i Shiva) en els sutra xinesos és representat per “kan ji zai” (xinès: kuan tzu tsai), amb el significat de: El que s´observa a sí mateix, la pròpia existència. Una altre traducció és “El de Comprensió Lliure” o com ho ha fet Mestre Deshimaru: el Bodhisattva de la Veritable Llibertat. “Kannon”, una altra de les traduccions, amb el significat de “El que Observa els Sons del Món”, significant, el què sent el sofriment del món.
2 go on: “go”- cinc -; “on”- agregats, “skandha” en sànscrit i són: a) “rupa” (shiki), forma,color, forma material, corporeïtat,els quatre elements terra, aigua, foc i vent; b) “vedana(ju), sensació, percepció; c)“samjña” (so), pensament; d) “samskara” (gyo), acció, acompliment, formació mental; e) “vijñana” (shiki), consciència.                                                                                                                                                                             3 ku: en xinès “kung”, espai, firmament; en sànscrit “shunyata”, espai, buidor, vacuïtat, la naturalesa il·lusòria de tots els fenòmens de l´univers, buit d’existència intrínseca. L´etimologia de śunyata ve de śunya amb el significat de “imflat”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 ku: en sànscrit “duhka”, la primera de les quatre nobles veritats (aryasatya) predicat per Buda Shakyamuni en el “Sermó de la Posta en Moviment de la Roda delDharma”(dharmacakrapravartanasutra) a prop de Varanasi ( Benarés actual);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *Les Quatre Nobles Veritats*: – duhkasatya : la veritat del sofriment universal; la no permanència (anitya) i l´absència d´essència del jo (anatma) i de tota existència i fenomen (els cinc agregats (skandha), els dotze centres del coneixement (ayatana) i els divuit elements o esferes (dhatu).duhkasamudaya: acumulació, orígen del sofriment; el naixement (janman) ve condicionat pel acte (karman) condicionat per la passió (klesha); la llei de la producció dependent (pratityasamuutpada); el dolor, fruit de l´acte té l´origen en la set (trsna); duhkanirodha: la destrucció del sofriment:el nirvana (jaku metsu); aryastanga-marga:l´Octuple Camí: a).samyag-drsti: el punt de vista just; b) samyag-samkalpa: el pensament just; c) samyag-vac: la paraula justa; d) samjak-karmanta: l´acció justa; e)samjag-ajiva: la manera de viure justa; f) samyag-vyayama: l´esforç just; samjak-smirti: l´atenció justa; g) samyak-samadhi: el samadhi just.                                                                                                                                                                                                         5 Śariputra: etimològicament vol dir “fill de l´estornell”, al·lusió als ulls de la seva mare Śari, filla del brahman Matahra; va ser un gran deixeble del Buddha i va morir abans que ell, tot tenint molta influència al nord de l´ Índia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6 dhárma: representat per “ho” que significa: fenòmens, realitat, llei, mètode.                                                                                                                                                                                                                                                                                             7 kai; traduccció literal: esferes; sànscrit dhatu-loka: esferes elementals. Les 18 esferes elementals són les 6 indriyas(òrgans dels sentits) [1)casksur-indriya: ulls; 2)srotrendriya: orelles; 3)ghranendriya: nas 4) jihvendriya: llengua 5)kayendriya: cos, palpació 6)manendriya: ment, intel·ligència, com un sentitmés]; els6 visayas(objectes): [ 1)rupa:formes, colors; 2)sabda: sons; 3)gandha (olors); 4)rasa (sabors); 5)sparsa (sensacions); 6)dharma (propietats)]; els 6 vijñanas(consciències): [1)caksur-vijñana: consiència visual; 2) srotra-vijñana: consciència auditiva; 3)ghrana-vijñana: consciència olfactiva; 4) jihva-vijñana: consciència gustativa 5)kaya-vijñana: consciència tàctil; 6)mano-vijñana: consciència mental.]                                                                                                                                                                                                                                     8 L´expressió nai shi significa literalment: ect., és a dir, “fins que arrivem en l´enumeració tradicional a….” Cal recordar que el Hannyashingyo és el resum i la síntesi de tots els sutres prajña-paramita anteriors a la redacció del hrdaya i en general de tot l´ensenyament oral del Buddha Śakyamuni.                                                                                                                                                                                                                                9 Aquesta enumeració es refereix a les “dotze causes de les quals depénen la producció de fenomens”, pratitya- samutpada, descoberta per Śakyamuni a Bodhgaya i transcrita en kanji com ENGI (originat per condicions) o INNEN (causes i condicions).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10 Aquesta última enumeració es refereix a les Quatre Nobles Veritats.                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 En sànscrit jñana: xinès CHI; coneixement que ve de la pràctica meditativa.                                                                                                                                                                                                                                                                    12 Transcripció de la paraula sànscrita nirvana, en xinès: nieh-p´an; en pronunciació sino-japonesa: ne han i que en kanji s´utilitza JAKUMETSU: mort, aniquilació, extinció, apagat (el foc de la vida), calmat etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13 En sànscrit; en transcripció fonètica sino-japonesa: gyatei, gyatei, haragyatei, hara so gyatei. Bo ji so wa ka. Metafòricament ho podem interpretar com: ves a l’altra ribera, abandona la ribera del samsara i dirigeix-te cap a la ribera del nirvana i l’alliberament total.


Tranascripció sino-japonesa

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYÔ *

EL COR DEL SUTRA DE LA SUPREMA SAVIESA QUE PERMET ANAR MÉS ENLLÀ

Kan ji zai bo sa(tsu) / gyo jin han-nya ha ra mi ta ji /

El bodhisattva Avalokiteśvara, /   amb la pràctica profunda de la “Saviesa que permet anar més enllà”, /

sho ken Ø go on kai ku / do is-sai ku yaku / sha ri shi/

comprèn /           que els cinc agregats, tots,  no són altra cosa que buidor,/ i alleugereix així de tot sofriment i infortuni./ Oh Śariputra, /

shiki fu i ku / ku fu i shiki / shiki soku ze ku/

les formes no són diferents de la buidor. / La buidor no és diferent de les formes. / Les formes són exactament buidor, /

ku soku ze shiki / ju so gyo shiki / yaku bu nyo ze /

i la  buidor és exactament les formes. / Sensació, percepció, formacions mentals i consciència / aleshores també ho són. /

sha ri shi / ze sho ho ku so / fu sho fu metsu / fu ku fu jo /

Oh, Śariputra /         aleshores tots els dhárma tenen l´aspecte de la buidor. / No apareixen ni desapareixen , / no són purs ni impurs /

fu zo fu gen / ze ko ku chu / mu shiki mu ju so gyo shiki /

no creixen ni minven. /Doncs enmig de la buidor / no hi ha forma, sensació, percepció, formació mental i consciència; /

mu gen ni bi zes-shin ni/ mu shiki sho ko mi soku ho /

ni ull,  orella, nas, llengua, cos, ni ment./ No hi ha color,  so, olor,  sabor, tacte i pensaments. /

mu gen kai nai shi mu i shiki kai / mu mu myo yaku mu mu myo jin /

No hi ha cap domini visual, etcètera, fins arribar a, cap domini de la consciència. / No hi ha ni ignorància ni cap extinció de la ignorància, /

nai shi mu ro shi / yaku mu ro shi jin / mu ku shu metsu do /

etcètera,fins arribar a, no hi ha vellesa ni mort, / ni extinció de la vellesa ni de la mort. / No hi ha sofriment, causa,  cessació i la via. /

mu chi yaku mu toku / i mu sho tok-ko / bo dai sat-ta / e han-nya hara mi ta Ø ko/

No hi ha coneixement ni obtenció / i fins i tot  no hi ha no-obtenció. /                     Els  bodhisattva /             sostenint-se en la «Saviesa que permet anar més enllà» /

shin mu kei ge / mu kei ge ko / mu u ku fu / on ri is-sai ten do mu so /

 tenen, doncs, la menr sense obstacles ni dubtes./  Com que no hi ha ni obstacles ni dubtes,  / doncs, no tenen por. Lluny de tot aferrament i il·lusió /

ku gyo ne han / san ze sho butsu / e han-nya haramita Ø ko /

finalment poden assolir el Nirvana.  /Tots els buddha del passat, del present i del futur /se sostenen en la «Saviesa que permet anar més enllà» / 

toku a noku ta ra san myaku san bo dai / ko chi han-nya ha ra mi ta /

i assoleixen així el suprem complet i perfecte Despertar.  /                                             Doncs hem de comprendre que «la Saviesa que permet anar més enllà» /

ze dai jin shu / ze dai myo shu / ze mu jo shu / ze mu to do shu /

és el gran mantra universal , / el gran mantra lluminós, /           el mantra suprem, /                      el mantra incomparable. /

no jo is-sai ku / shin jitsu fu ko / ko setsu han-nya ha ra mi ta shu /

que allibera de tot sofriment. / És veritat i no hi ha error. / Per això invoquem el mantra de la «la Saviesa que permet anar més enllà». /

soku setsu shu watsu /

Invoquem el mantra de la següent manera /

gya tei gya tei ¤ ha ra gya tei / hara so gya tei / ¤ bo ji sowa ka /

hem anat, hem anat, /                   hem anat tots junts, /               hem anat enllà del més enllà, (sobre la ribera del Despertar),  /i que així sigui!

han-nya shin gyo.

El Cor del Sutra de la Saviesa.


Pronunciació: h = h aspirada                                 Ø gong
z = s sonora                                                                 ¤  campaneta                  
y = i consonàntica
g = gue
 

*Transcripció fonètica sino-japonesa on cada síl·laba correspon a un ideograma xinès de la versió traduïda pel famós monjo xinès Hiuan Tsang (602-664) amb el text corresponent en català.

Les cal·ligrafies (de l’any 672) pertanyen al famós cal·lígraf xinès de l’època T’ang, Wang Xizhi, i corresponen a la versió més antigua del Hannya Shingyo coneguda a la Xina

Traducció de Abderrahman Taizen Costa al TEN RYU JI (2007)

Si us interessa comprendre millor el contingut del “Sûtra del Cor de la Saviesa Suprema” (traductor i autor, Ramon Taizen Costa i Oró) acompanyat per la història de la formació literària d’aquest text de gran importància en el buddhisme Mahaiana, el podeu adquirir en “Publicacions de l’Abadia de Montserrat” (2007).